Országos és helyi elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése a Miskolci Egyetemen az oktatás - képzés és az élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében
TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0005

Projekt leírása

Kedvezményezett: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc-Egyetemváros)
Projektvezető: Dr. Steinerné Szűcs Éva osztályvezető (KöLM)
Pénzügyi vezető: Szentirmai Zoltánné pénzügyi referens (Pályázati Iroda)
Könyvtári szakember: Tóth Mária osztályvezető (KöLM)
Informatikai szakember: Dr. Kovácsné Bialkó Katalin informatikus (KöLM)
Projektasszisztens: Espán Edina könyvtáros (KöLM)

Projekt összköltsége: 194 704 000 Ft
Támogatás összege: 194 704 000 Ft
Saját forrás összege: 0 Ft
Projekt kezdete: 2009. október 1.
Projekt vége: 2011. június 30.
Támogatási szerződés: 2009. október 14.

Rövid összefoglalás a projektről:


A könyvtár megvalósítja a különböző országos könyvtári adatbázisok (EPA, MATARKA, HUMANUS) közös felületen történő kereshetőségét biztosító szoftver fejlesztését és egy – digitális tartalmak tárolására szolgáló – országos cikkarchívum alapjait teremti meg a Pannon Egyetemmel és az Országos Széchényi Könyvtárral együttműködve.

Az adatbázisok közös kereshetőségét kiegészíti a MATARKA jelentős bővítése, a három adatbázis gyarapodásának koordinálása, az adatbázisokat építő konzorciumok összevonása. A MATARKA-szolgáltatás további funkciókkal bővül, létrejön az automatikus rekordcsere az adatbázisok között, ami garantálja az adatfeldolgozási munka hatékonyságának növekedését. Az egyetemi könyvtár és partnerintézményei összehangoltan fejlesztik szolgáltatásaikat és információszolgáltatási rendszerüket annak érdekében, hogy jobb hatásfokkal szolgálják a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és az új tanulási formák elterjesztését.

Az egyetemi könyvtár ezen felül országos cikkarchívum létrehozásához a Pannon Egyetemmel együttműködésben beszerzi a szükséges hardver- és szoftvereszközöket.

Várható eredmények:


Az EPA-MATARKA-HUMANUS adatbázisok közös lekérdezési felületének megteremtésével a jelenlegi három legnagyobb magyar cikkszolgáltatás együttes keresése válik könnyebbé a felhasználók számára. Emellett megvalósítjuk a szolgáltatások összehangolását, a rendszerek közötti automatikus adatcserét is. A párhuzamos feldolgozások megszüntetésével javítjuk a könyvtári munka hatékonyságát.

Az oktatást, tanulást támogató tartalmakhoz történő hozzáférés kiterjesztése érdekében új országos könyvtári szolgáltatást hozunk létre: a Pannon Egyetem könyvtárával együttműködve időszaki kiadványok részdokumentumait tartalmazó magyar elektronikus cikkarchívum kialakítása, mely egyrészt magába integrálja a magyar cikkadatbázisok már meglévő digitális objektumait, másrészt az újonnan létrejövő digitális objektumokat gyűjti össze.

A retrospektív állomány feltárásának növelése és a könyvek bővített metaadatainak bevitele és visszakereshetővé tétele révén a könyvtár információszolgáltatási rendszere teljesebb lesz. A régebbi, történeti értékű munkák az egyetemi dokumentumállomány retrospektív konverziójának 2013-ra várható befejezésével válnak távolról is teljesen kutathatóvá.

A könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó foglalkozások, valamint a könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő képzések szervezését, illetve lebonyolítását a partner oktatási intézmények tanáraival egyeztetve, igényeiket és lehetőségeinket összehangolva valósítjuk meg. Ennek eredményeként emelkedik az ifjúság könyvtárhasználatának tudatossága, elterjedtebbé válnak körükben a korszerű információkeresés és -felhasználás módszerei.

A könyvtár a portál fejlesztésével támogatja borsodi partnereit, hogy web.2-es, interaktív szolgáltatásokat indíthassanak. A portálon történő regisztráció és a könyvtári beiratkozási adatok összehangolásával kialakított profilok megteremtik a személyre szabott, újszerű szolgáltatások kialakításának lehetőségét. Az oktatás minőségének javítására, az önálló ismeretszerzés hatékonyságának növelésére, az élethosszig tartó tanulás támogatására tematikus és kor szerinti alportálokat alakítunk ki.

A portál nyitott lesz a közhasznú, elsősorban a könyvekhez, művelődéshez, tanuláshoz kapcsolódó tartalmak fogadására, rendszerezésére és menedzselésére, így kívánjuk növelni régiónk hátrányos helyzetű lakosságának hozzáférését a kulturális szolgáltatásokhoz.

A portál lehetővé teszi a partnerkönyvtárak és a partnerintézmények szolgáltatásainak közös felületen történő összehangolását, otthonról is elérhető, webalapú szolgáltatások létrehozásával virtuális tanulói terek kialakítását.

A portálfejlesztéssel az interneten is kereshetővé válnak a Tiszaújvárosban, a Miskolci Városi Könyvtárban épített helytörténeti, illetve a Miskolci Egyetemen készülő egyetemtörténeti cikkadatbázisok. Megteremtődik a feltétele, hogy webes alapú szolgáltatások szerveződjenek a helyi műhelyekben eddig keletkezett digitalizált anyagok közzétételére.

Célcsoport:


A pályázat eredményeként a könyvtár célközönsége, valamint az országunkban és az egész világon élő, magyar tudományos cikkek iránt érdeklődők számára nyújtott szolgáltatások köre bővül, minősége emelkedik.

A MATARKA további bővítése, a három legnagyobb magyar cikkadatbázis közös kereshetősége és az új cikkarchívum a teljes magyar lakosság információellátását javítja.

Intézményünk legnagyobb számú látogatói az egyetemi polgárok, akik a napi találkozások során rendszeresen megfogalmazzák fejlesztési igényeiket. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a Miskolci Egyetem 14 000 fős hallgatóságának és a mintegy 1600 fős oktatói, kutatói és dolgozói gárdájának információellátottságát növeljük.

Nagy hangsúlyt fektetünk a pályázat keretében új lakossági rétegek elérésére: elsősorban az ifjúsági korosztály számára szervezett olvasásnépszerűsítő programok, valamint az információkeresési és digitális kompetenciákat fejlesztő foglalkozások szervezésével. Ennek sikeressége érdekében két miskolci középfokú oktatási intézménnyel kötünk együttműködési megállapodást. A hosszú távú eredményesség érdekében a középiskolák pedagógusainak is tájékoztatást adunk könyvtárunk kibővült szolgáltatási kínálatáról, mivel ők azok, akik a tanulókat a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére igazán ösztönözhetik.

Intézményünk szakkönyvtár jellegéből adódik, hogy feladatunk az ország teljes bányász és kohász közösségének szakirodalmi ellátása. A friss magyar nyelvű anyag megtalálható katalógusunkban, de a régebbi, történeti értékű munkák csak a teljes egyetemi dokumentumállomány retrospektív konverziójának befejezésével válnak távolról is kutathatóvá.

A partnerkönyvtárak számára fontos, hogy a fogyatékkal élők számára is biztosítsák a sikeres tanulás feltételeit. A közös portál akadálymentes változata az ő igényeiket veszi figyelembe.

Részletes bemutatás:


C1.1 a) Kötelező tevékenységek

Különböző országos könyvtári adatbázisok közös keresőrendszerének kialakítása:
– Biztosítjuk a három legnagyobb, magyar folyóiratcikkeket feltáró adatbázis: MATARKA, EPA, HUMANUS egy pontról való elérhetőségét, közös keresőrendszerét. A főként tanulmányi célokra igénybevett adatbázisok használatának egyszerűsödése könnyebbé teszi az önálló információkeresést a pedagógusok és a diákok körében egyaránt. A cikkadatbázisok metaadatokat tartalmaznak, az EPA a teljes szöveghez is elvezet.
– A cikkadatbázisokhoz kialakítjuk azt a cikkarchívumot, melyben a metaadatokkal leírt és közös keresővel megtalált cikkekhez tartozó, teljes szövegeket tartalmazó digitális objektumokat tároljuk, s a szerzői jogok figyelembevételével nyilvánosan elérhetővé tesszük, vagy az országos dokumentumküldő rendszerben szolgáltatjuk majd.

Kötelezően megvalósítandó további tevékenységek:

1. A könyvtári Portál Program által támogatott MATARKA folyóiratcikk-adatbázis rekordjainak 700 ezerről 1,300 millióra való bővítését az adatbázist építő konzorcium könyvtárosai valósítják meg. A bővítés 100%-os növekedést eredményez. Az Országos Széchényi Könyvtárral mint stratégiai partnerrel együttműködve megvalósul az EPA, HUMANUS és MATARKA cikkadatbázisok összehangolt fejlesztése.

2. Az állomány feltártságának további növelése érdekében a könyvtár 17 000 bibliográfiai rekord készítését vállalja a napi munkán felül. Ez az átlagos évi feldolgozással együtt 37 100 rekordszám-növekedést jelent a pályázati időszak végére. A 10 000 dokumentum bővített könyvleíró adatainak (pl. tartalomjegyzék, index) feldolgozásával és visszakereshetővé tételével az állomány feltártsága mélyül.

3. A könyvtár borsodi városok könyvtáraival közös portált fejleszt, amelyen a nap 24 órájában elérhetőek és együtt kereshetőek lesznek a könyvtárak katalógusai, adatbázisai. Többféle jogosultsági szinthez kötötten vehetők majd igénybe a szolgáltatások (hosszabbítás, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, online tájékoztatás, másolatküldés) a tagkönyvtárak beiratkozott és nem beiratkozott olvasói számára. A web.2-es elemeket tartalmazó könyvtári portál lehetővé teszi virtuális tanulói terek kialakítását.

4. Az általánosan használt és a saját könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó foglalkozásokat két miskolci középiskolában (Avasi Gimnázium, Andrássy Gyula Szakközépiskola) havonta egy-egy alkalommal tartjuk meg.

5. Olvasásnépszerűsítő rendezvényeket szervezünk félévente – tematikus irodalmi összeállítások formájában – mindkét középiskola tanulóifjúsága számára.

6. Fenti célok megvalósításához és hosszú távú színvonalas működtetéséhez a könyvtári munkatársak könyvtárszakmai továbbképzéseken fejlesztik szaktudásukat.

b) Nyilvánosság támogatása:
III. számú kommunikációs csomag megvalósítása, C típusú emlékeztető tábla kihelyezése.

C1.2 Választható tevékenységek, szolgáltatások

– Az oktatás minőségének javítására, az élethosszig tartó tanulás támogatására tematikus és kor szerinti alportálokat alakítunk ki.
Megvalósítjuk a portál angol és német nyelvű használhatóságát.
– A fentebb már említett közös portálra integráljuk az eddig csak offline adathordozókon tárolt, a könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya által az évek folyamán digitalizált anyagokat (71 200 egység) a miskolci felsőoktatásra, a 19. századi műszaki oktatásra vonatkozóan, illetve az osztály által már digitálisan formában is megőrzött egykori kiállításokat.
– A portál nyitott lesz a közhasznú, elsősorban a kultúrához kapcsolódó tartalmak fogadására, rendszerezésére és menedzselésére.
– MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert építtetünk ki, a teljes szervezetet átfogó folyamatszemléletű irányítási rendszert vezetünk be, a meglévő folyamatokat optimalizáljuk; egységes teljesítménymutató rendszert alakítunk ki.
– Az idegen nyelvű információforrások kezelése érdekében a könyvtári munkatársak szaknyelvi továbbképzéseken vesznek részt.

További információk

Projektvezető


Dr. Steinerné Szűcs Éva könyvtári osztályvezető
E-mail: konalma@uni-miskolc.hu